India Gate, Delhi

Kedarnath Dham

Waste to Wonder Park, Delhi

Lodhi Garden, Delhi

Hawa Mahal, Jaipur

Haridwar, Uttarakhand